Contact Us

Headquarter Subsidiary
Headquarter Indonesia Brazil
Latin America
Contact
EPC
Xiaojie Gou

+ 86 25 83096031 (China)

gouxiaojie@sgepri.sgcc.com.cn
Renewable Energy
Terry Yuan

+ 86 15900721862 (China)

yuanru@sgepri.sgcc.com.cn
Middle East & Europe
Contact
EPC
Chao Chen

+ 86 25 83096021 (China)

chenchao.nari@gmail.com
Renewable Energy
Lawrence Zhang

+ 86 13951010211 (China)

zhangchi2@sgepri.sgcc.com.cn
Baggio Teng + 86 13770798137 (China) tengda@sgepri.sgcc.com.cn
Asia Pacific
Contact
EPC
Yanzhao Jiang 

+ 86 25 81095018 (China)

jiangyanzhao@sgepri.sgcc.com
Generation
Kuo Zhou + 86 10 58387746 (China) zhoukuo817@hotmail.com
Renewable Energy
Steven Chen + 86 13951685398 (China) chencheng8@sgepri.sgcc.com.cn